De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van GoedeStede, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. Maar ook op de algemene gang van zaken binnen GoedeStede en de aan GoedeStede verbonden ondernemingen. De RvC adviseert de directeur-bestuurder en is haar werkgever.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Zij treden volgens een vastgesteld rooster af. De RVC komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

De RvC heeft drie kerncommissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Volkshuisvesting.

Twee leden zijn voorgedragen door de huurdersorganisatie. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Het honorarium van de voorzitter en leden van de RvC volgt de Beroepsregel bezoldiging commissarissen van de VTW. Voor 2020 is deze vastgesteld op 80% van het bezoldigingsmaximum in klasse F. Er wordt jaarlijks een indexering aangehouden, die aansluit bij de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Na benchmarkonderzoek onder vergelijkbare corporaties, is besloten om met ingang van 2021 op 90% van het VTW-bezoldigingsmaximum inclusief kilometervergoeding uit te komen voor de voorzitter en leden van de RvC. De bezoldiging van bestuur en RvC is opgenomen onder de overige informatie in de jaarrekening.

De bezoldiging van bestuur en RvC is opgenomen in het jaarverslag bij de toelichting op de winst- en verliesrekening.

RvC GoedeStede

Dhr. J.G. Schnitzler
Dhr. J.G. Schnitzler
Voorzitter Raad van Commissarissen
Lid Remuneratiecommissie
Lid Auditcommissie
Mevr. dr. B. Kramer
Mevr. dr. B. Kramer
Voorzitter van de commissie volkshuisvesting
Mevrouw drs. T.B. van den Berg
Mevrouw drs. T.B. van den Berg
Voorzitter Auditcommissie
Huurderscommissaris
Dhr. drs. S.W. Hartman RA MMO
Dhr. drs. S.W. Hartman RA MMO
Lid commissie volkshuisvesting
Huurderscommissaris