De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van GoedeStede, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. Maar ook op de algemene gang van zaken binnen GoedeStede en de aan GoedeStede verbonden ondernemingen. De RvC adviseert de directeur-bestuurder en is haar werkgever.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Zij treden volgens een vastgesteld rooster af. De RVC komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

De RvC heeft drie kerncommissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Volkshuisvesting.

Twee leden zijn voorgedragen door de huurdersorganisatie. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting.

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geeft de maximale honorering voor commissarissen en de voorzitter. De RvC heeft besloten de beloning voor de leden vanaf 2017 te bepalen op 80% van het maximum van de VTW-norm voor een corporatie in klasse F, en de beloning van de voorzitter conform de VTW-norm op 150% daarvan. Daarmee blijven deze beloningen rond het gemiddelde van de benchmark.

Met ingang van 1 januari 2017 is door de fiscale autoriteiten de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft. Dit betekent dat de honorering feitelijk wordt belast via de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor het belaste deel van de reiskostenvergoeding.

De bezoldiging van bestuur en RvC is opgenomen in het jaarverslag bij de toelichting op de winst- en verliesrekening.

RvC GoedeStede

Dhr. J.G. Schnitzler
Dhr. J.G. Schnitzler
Voorzitter Raad van Commissarissen
Lid Remuneratiecommissie
Lid Auditcommissie
Mevr. dr. B. Kramer
Mevr. dr. B. Kramer
Voorzitter van de commissie volkshuisvesting
Mevr. drs. M.A de Vries RC
Mevr. drs. M.A de Vries RC
Voorzitter Remuneratiecommissie
Mevrouw drs. T.B. van den Berg
Mevrouw drs. T.B. van den Berg
Voorzitter Auditcommissie
Huurderscommissaris
Dhr. drs. S.W. Hartman RA MMO
Dhr. drs. S.W. Hartman RA MMO
Lid commissie volkshuisvesting
Huurderscommissaris