Waar wij voor staan 
GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een Thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben.

Wij werken voor een brede doelgroep. Mensen met ‘een smalle beurs’ kunnen bij ons terecht, maar in beperkte mate ook (hogere) middeninkomens. Onze primaire doelgroep betreft de huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Wij onderkennen ook dat een klein deel van onze klanten niet zelfredzaam (meer) is. Deze klanten vragen structureel meer aandacht en inzet van ons. Met wat extra ondersteuning proberen we er, samen met onze partners, voor te zorgen dat deze mensen zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen en leven.

Deze missie staat aan de basis van ons handelen voor korte en lange termijn. Weliswaar zijn de economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden aan verandering onderhevig, het blijft naar onze mening een legitieme leidraad voor ons handelen.

Wij werken aan ‘gewoon goed’ wonen
GoedeStede is een maatschappelijke onderneming. Wij werken gedreven en met gezond verstand aan volkshuisvestelijke opgaven. Zo houden wij vast aan onze opgave om een sociale huurwoningvoorraad te exploiteren op gezonde bedrijfseconomische principes. We willen financieel gezond blijven om ook in de toekomst te kunnen blijven doen waarvoor wij zijn.
We zetten in op een gestaag groeiend aantal sociale huurwoningen. We verkopen geen sociale huurwoningen. De kwaliteit van onze voorraad blijft voldoende. We benutten de natuurlijke momenten bij verhuur en onderhoud om woningen te verbeteren. De prijs-kwaliteit van ons bezit moet passend zijn en blijven, maar meer dan afgelopen jaren, hebben we scherpe keuzes moeten maken als het gaat om het huurbeleid.

In ons dagelijks beheer en op het gebied van onderhoud blijven we fysiek dicht bij onze woningen, de portieken en de directe woonomgeving. We houden oog voor de leefbaarheid, waarbij de nadruk ligt op (inbraak)veiligheid.
We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering die past binnen de wettelijke kaders en onze eigen principes. Daar zijn wij transparant over.

Onze dienstverlening blijft ‘gewoon goed’ waarbij we eigentijdse instrumenten inzetten. Wij staan dicht bij onze klanten en zijn bereikbaar. Wij werken samen met bewoners, met de gemeente en met onze partners in de wijken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie en andere dienstverleners. Wij werken samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Almere is ons werkgebied en daar liggen onze opgaven. Vanuit onze eigen kracht werken we aan gewoon goed wonen in Almere. We houden vast aan onze ambities maar de wijze waarop en het tempo waarin we onze doelen bereiken is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Als externe ontwikkelingen een nog sterker stempel op ons beleid gaan drukken dan nu voorzien, stellen we, waar nodig, onze voornemens bij.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons ondernemingsplan.