Wij dienen een publiek belang. Wij handelen integer en transparant. Wij laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen. Wij waarborgen dat we ons vermogen aan maatschappelijke bestemmingen besteden. Wij gaan correct met onze klanten om. Ons toezicht is professioneel. Onze organisatie is transparant ingericht. En we gaan met onze belanghouders in gesprek.

In de Governancecode voor Woningcorporaties staan principes en bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij volgen de code bij de inrichting van het bestuur en de toezicht op de organisatie.

Wij leggen verantwoording af. Onze jaarverslagen geven inzicht in de activiteiten die we zelf of samen met anderen ondernemen.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Aw kunt u terecht als u vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van GoedeStede. U kunt bij het meldpunt tevens terecht als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht. Het meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten over bijvoorbeeld onderhoud van de woning of huurgeschillen.

Meer informatie vindt u op deze website.

Belangrijke documenten: