Op 1 juli 2016 worden de huurprijzen en de voorschotten servicekosten, voor zover van toepassing, aangepast. Voor bedrijfspanden, garages en bergingen gelden de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Voor de huuraanpassing van de woningen en bergingen volgt GoedeStede de wettelijke bepalingen.

Hieronder leest u meer over de huurverhoging van 2016.

Huurverhoging afhankelijk van uw inkomen
Op 12 april 2016 is de wet Doorstroming Huurmarkt door de Eerste Kamer aangenomen. In de wet is vastgelegd dat de Belastingdienst aan GoedeStede mag doorgeven in welke categorie uw inkomen valt. Woont u in een sociale huurwoning, dan is het percentage van uw huurverhoging  afhankelijk van het inkomen van uw huishouden.

  • Sociale huurwoningen
    • Huishoudinkomen tot € 34.678 krijgt 1% huurverhoging
    • Huishoudinkomen van € 34.678 tot en met € 44.360 krijgt 2,5% huurverhoging
    • Huishoudinkomen boven € 44.360 krijgt 4,5% huurverhoging
  • Vrije sectorwoningen krijgen 2,5% huurverhoging
  • Onzelfstandige kamers krijgen 1% huurverhoging

Bepaling van uw inkomen.
Woont u in een sociale huurwoning, dan vraagt GoedeStede bij de Belastingdienst de inkomenscategorie van alle meerderjarige bewoners op die ingeschreven staan op uw adres. Deze gegevens verstrekt de Belastingdienst aan GoedeStede via een inkomensverklaring. De verklaring voegt GoedeStede toe aan de huurverhogingsbrief voor huurders die een huurverhoging van meer dan 1% krijgen en in een sociale huurwoning wonen.

Aanpassing serviceabonnement
De afgelopen jaren is er geen BTW berekend over het serviceabonnement. Achteraf blijkt dat het serviceabonnement valt onder het hoge (21%) btw-tarief. Vanaf 1 juli 2016 berekent GoedeStede het btw-tarief door. Het serviceabonnement wordt verhoogd naar € 5,41. Dit is door GoedeStede afgestemd met huurdersorganisatie GSA.

Is uw inkomen het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald?
Voor een aantal situaties heeft GoedeStede de volgende maatwerkregeling ontwikkeld. (Druk op het + voor meer informatie). Komt u in aanmerking voor één van deze regelingen, dan kunt zich hier aanmelden.

In afspraken met de gemeente Almere is een maatwerkregeling afgesproken voor huurders met een sociaal huurcontract die te maken hebben met een grote inkomensdaling en wonen in een woning met een met een (subsidiabele) huurprijs boven € 710,68. Subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten. Had u geen recht op huurtoeslag, maar nu door de inkomensdaling wel, dan verlagen we de huur tot €710,68 zodat u huurtoeslag kan aanvragen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze regeling. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail of via onze website.
Deze regeling kunt u aanvragen – Als u voldoet aan de volgende voorwaarden kan de huurverhoging worden aangepast naar 0,6% (Inflatiepercentage). De huurprijs per 1 juli 2016 bedraagt meer dan € 710,68, én – U heeft geen geliberaliseerd contract (Dit staat op uw huurcontract) getekend, én – Uw huishoudinkomen valt in de laagste inkomenscategorie. – Om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u een brief of e-mail sturen of hier aanmelden.
Huurders met een sociale huurovereenkomst en een vrije sector huurprijs (dus boven €710,68) kunnen aanspraak maken op deze regeling. De rekenhuur blijft intact, de te betalen huur wordt vastgesteld op € 711,00. Het verschil tussen uw “echte huur” en €711,- incasseren wij tijdelijk niet. U betaalt niet tot het moment dat uw situatie is veranderd of totdat wij u een goedkopere woning hebben aangeboden. Een aangeboden woning kunt u niet weigeren. U kunt zich schriftelijk (brief of e-mail) aanmelden of  via dit formulier.

Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging?
Hier leest u wat u kunt doen.

Vragen over de huurverhoging?
Als u verdere vragen heeft over de huurverhoging kunt u contact opnemen met GoedeStede. Dat kan via dit formulier of via 036-5395311, keuze 1.