De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van GoedeStede, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. Maar ook op de algemene gang van zaken binnen GoedeStede en de aan GoedeStede verbonden ondernemingen. De RvC adviseert de directeur-bestuurder en is haar werkgever.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Zij treden volgens een vastgesteld rooster af. De RVC komt minimaal zes keer per jaar bijeen.

De RvC heeft drie kerncommissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Volkshuisvesting.

De heren Bos en Van der Schaar zijn voorgedragen door de huurdersorganisatie. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting.

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geldt met ingang van 1 januari 2013 en geeft de maximale honorering voor commissarissen en de voorzitter aan. De beloningen van de RvC zijn binnen dit kader vastgesteld en voldoen aan de WNT-norm. De honorering van de commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden. Er wordt een vaste vergoeding aangehouden. Deze zijn niet geïndexeerd in 2014. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van GoedeStede. De overige belastbare vergoedingen betreffen kilometervergoedingen.

RvC GoedeStede

Dhr. drs. E.R. Capitain
Dhr. drs. E.R. Capitain
Voorzitter Raad van Commissarissen
Lid Remuneratiecommissie
Lid Auditcommissie
Dhr. drs. J.M. Bos
Dhr. drs. J.M. Bos
Voorzitter Remuneratiecommissie
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen
Mevr. dr. B. Kramer
Mevr. dr. B. Kramer
Lid commissie Volkshuisvesting
Prof. dr. Ir. J. van der Schaar
Prof. dr. Ir. J. van der Schaar
Voorzitter commissie Volkshuisvesting
Mevr. drs. M.A Zoodsma-de Vries RC
Mevr. drs. M.A Zoodsma-de Vries RC
Voorzitter Auditcommissie