A.S.M. Deutekom
A.S.M. DeutekomDirecteur-bestuurder

Woningstichting GoedeStede heeft een tweelaags besturingsmodel. Er is een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Hij stuurt de drie managers aan.

De directeur-bestuurder voert zijn werkzaamheden uit zoals vastgelegd in het Reglement Bestuur GoedeStede .

De heer A.S.M. Deutekom is vanaf 1 september 2001 in dienst bij GoedeStede als directeur-bestuurder. Hij is geboren op 10 oktober 1962 te Schagen in Noord-Holland en is benoemd voor onbepaalde tijd.

Hij vervult geen nevenfuncties waarbij sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen.

Bezoldigingsbeleid
Beloning gebeurt volgens het door de Raad van Commissarissen vastgestelde bezoldigingsbeleid. De honorering is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die is aangegaan in 2001. De beloning bestaat uit een vast inkomen zonder variabele beloningscomponenten.

De beloning is conform de beleidsregels van 26 februari 2014 van de regeling bezoldigingscomponenten in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ook gezien de maatschappelijke discussie over bestuurdersbeloningen, wordt de nullijn gehandhaafd. De beloning wordt niet geïndexeerd.

Gekoppeld aan de WNT heeft de minister een staffel vastgesteld. Op basis van de bestaande arbeidsovereenkomst van de huidige bestuurder, heeft de RvC besloten gebruik te maken van het overgangsrecht, zoals geformuleerd in de WNT. Dit betekent dat de bestaande afspraken worden gerespecteerd en het inkomen vanaf 1 januari 2017 in drie jaar wordt afgebouwd naar het maximum van schaal F. Voor wat betreft de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen geldt dat de corporatie de afdracht richting SPW regelt. Voor wat betreft de geldende opzegtermijn wordt de CAO gevolgd.